Hotel Royal Prague

Hotel Royal Prague


Thámova 21/34
186 00 Praha 8-Karlín

www.hotelroyalprague.com